Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 44 : C44

KLASSIFIED­S

C44 1klassifie­ds ISNIN, BH 18 MAC, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Guaman Guaman 222 222 228 228 228 228 228 228 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN DAGANG) PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: BA-28NCC-109-02/2019 JABATAN KERJA RAYA Dalam Perkara PERKASA JAUHARI SDN BHD (No. Syarikat: 543414-M) DAN Dalam Perkara Seksyen 465(1)(e) dibaca Bersama dengan Seksyen 466 (1) Akta Syarikat 2016. DAN Dalam Perkara Kaedah-kaedah (Penggulung­an) Syarikat-syarikat 1972 ANTARA KENYATAAN TENDER YS CHONG ENTERPRISE SDN BHD (NO.SYARIKAT:757657-M) …PEMPETISYE­N DAN PERKASA JAUHARI SDN BHD (No. Syarikat: 543414-M) Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia/pukonsa/upkj/kementeria­n Kewangan dalam gred, kategori, pengkhusus­an dan jenis pendaftara­n yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :- …RESPONDEN PENGIKLANA­N PETISYEN NOTIS adalah dengan ini diberi bahawa satu Petisyen untuk penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, telah dikemukaka­n pada 25 haribulan Februari 2019 oleh YS CHONG ENTERPRISE SDN BHD (NO. SYARIKAT:757657-M) yang mempunyai alamat berdaftar di Suite 05-08, Wisma SP Setia, Jalan Indah 15, Taman Bukit Indah, 79100 Johor Bahru, Johor. Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan supaya didengarka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, pada jam pada dan mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah terhadap apa-apa Perintah yang akan diperolehi ke atas Petisyen tersebut boleh hadir pada masa perbicaraa­n secara sendiri atau melalui peguamcara­nya bagi tujuan tersebut; dan sesalinan Petisyen tersebut akan diserahkan kepada manamana Pemiutang atau Penyumbang kepada Syarikat tersebut yang memohon kepada penandatan­gan seperti di bawah dengan bayaran yang ditetapkan. Alamat berdaftar Pempetisye­n adalah di Suite 05-08, Wisma SP Setia, Jalan Indah 15, Taman Bukit Indah, 79100 Johor Bahru, Johor. Peguamcara bagi Pempetisye­n adalah Tetuan Vicknaraj, R.D. Ratnam, Rajesh Kumar & Associates yang beralamat di No. 21, Jalan Abdullah, Off Jalan Bangsar, 59000 Kuala Lumpur. Bertarikh pada 18 haribulan Mac 2019 Gred, Kategori & Pengkhusus­an/ Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/kelas, Kepala & Sub kepala Pejabat yang memanggil tawaran Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama Taraf / Jenis Syarikat* Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup Tajuk Projek 9.00 pagi 16 haribulan Mei 2019; RM250.00 PROJEK PEMBINAAN SEMULA DAN MENAIKTARA­F SEKOLAH DAIF TAHUN 2019 PEMBINAAN MAKMAL KOMPUTER DI SMK ISKANDAR SHAH, JASIN, MELAKA. CIDB Gred G3 Kategori B, ME B04,M01, E04, E11, IP J.k.r.melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan IP JKR Melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan T1 Bumiputera IP JKR Melaka Pengkhusus­an Atau Pengarah, J.K.R. Melaka (Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang) 21.03.2019 Hingga 28.03.2019 01.04.2019 (ISNIN) 12.00 tengahari PUKONSA Kelas B Tajuk II, Tajuk Kecil 2a Tajuk III, Tajuk Kecil 1 Atau TETUAN VICKNARAJ, R.D RATNAM RAJESH KUMAR & ASSOCIATES ………. …………………………… Peguamcara Pempetisye­n Nota: Sesiapa yang ingin hadir untuk pendengara­n Petisyen tersebut mesti menyerahka­n ke atas atau menghantar melalui pos suatu notis bertulis kepada Tetuan Vicknaraj, R.D. Ratnam, Rajesh Kumar & Associates, peguamcara Pempetisye­n mengenai niatnya untuk membuat demikian. Notis tersebut mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut, atau, jika adalah sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mesti ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma, atau peguamcara­nya masing-masing (jika ada) dan mesti diserahkan, atau, jika dihantar melalui pos, mestilah diposkan dalam jangkawakt­u yang mencukupi agar notis tersebut sampai kepada Tetuan Vicknaraj, R.D. Ratnam, Rajesh Kumar & Associates, peguamcara Pempetisye­n tidak lewat daripada pukul 12 tengah hari pada 15.05.2019 (sehari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraa­n Petisyen tersebut). UPKJ Kelas B, B04 Kepala II, Sub Kepala 2a Kepala VII, Sub Kepala 1 dan 2 Kepala V, Sub Kepala 3 LAWATAN tapak dan sesi taklimat tender diwajibkan pada 21.03.2019 (KHAMIS) JAM 9.30 pagi di BAHAGIAN BANGUNAN IBU PEJABAT JKR MELAKA. Bagi lawatan tapak Atau sesi taklimat tender hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA Atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak Atau sesi taklimat Berkenaan. PENGIKLANA­N PETISYEN ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Vicknaraj, R.D. Ratnam, Rajesh Kumar & Associates,peguamcara bagi pihak Pempetisye­n tersebut di atas dan alamat untuk penyampaia­nnya di No. 21 Jalan Abdullah Off Jalan Bangsar, 59000 Kuala Lumpur. [Tel: 03 2282 5422 Faks: 03 2282 6422] [Ruj: 4183/2019/RK/LIT/PZJ] hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, Guaman Guaman 222 222 Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Dokumen tender akan dikeluarka­n kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarka­n oleh Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarka­n oleh (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor, Sijil Pendaftara­n PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). Pengarah J.K.R Melaka. ASAL DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PETISYEN PENGGULUNG­AN NO:_BA-28NCC-42-01/2019. Bahagian Pembanguna­n Kontraktor dan Usahawan ASAL Dalam Perkara mengenai Seksyen 465(1) (e) Akta Syarikat 2016; Dan Dalam * Jenis Syarikat Tempatan : T1 – A1 – Syarikat 100% milik tempatan. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegar­a. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL Syarikat Usahasama yang diperbadan­kan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegar­a. Wellness Therapy Sdn Bhd (1006544-K) Perkara mengenai ATAU ANTARA ATAU ATAU A2 – TENAGA NASIONAL BERHAD (No. Syarikat: 200866-W) ... PEMPETISYE­N DAN WELLNESS THERAPY SDN BHD (No. Syarikat: 1006544-K) ... RESPONDEN PENGIKLANA­N PETISYEN NOTIS DENGAN INI ADALAH DIBERI bahawa suatu petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam telah pada 16 haribulan Januari, 2019, dikemukaka­n oleh Dan bahawa Petisyen tersebut adalah diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di di alamat Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 228 228 Tenaga Nasional Berhad (200866-W) Mahkamah Tinggi Shah Alam Kompleks Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan 24 haribulan April, 2019 9.00 pagi; pada pada jam dan mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang ingin menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui Peguamcara­nya pada masa perbicaraa­n. Sesalinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada manamana pemiutang atau penyumbang-penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah JABATAN KERJA RAYA Unit Litigasi, Jabatan Perkhidmat­an Undangunda­ng, Level 14, Bangunan Dua Sentral, No. 8, Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur. Tetuan Shafik Sallehuddi­n & Kamal beralamat di Lot 7.22, Tingkat 7, Wisma Central, 163 Jalan Ampang, 50400 Kuala Lumpur. Peguamcara bagi Pempetisye­n adalah KENYATAAN TENDER t.t _______________________ Peguamcara untuk Pempetisye­n Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos, kepada Peguamcara Pempetisye­n yang tersebut di atas suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya (jika ada) dan Notis tersebut hendaklah dihantar dan sekiranya dengan pos hendaklah dihantar dalam jangkamasa yang mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengahari pada 23 haribulan April, 2019 (satu hari bekerja sebelum tarikh perbicaraa­n yang ditetapkan untuk Petisyen tersebut). ini difailkan oleh beralamat di Lot 7.22, Tingakt 7, Wisma Central, 163 Jalan Ampang, 50400 Kuala Lumpur. NOTA:- Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia/pukonsa/upkj/kementeria­n Kewangan dalam gred, kategori, pengkhusus­an dan jenis pendaftara­n yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :- Gred, Kategori & Pengkhusus­an/kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas, Kepala & Sub kepala Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama Pejabat yang memanggil tawaran Taraf / Jenis Syarikat* Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual Tajuk Projek Pengiklana­n Petisyen Kamal Tetuan Shafik Sallehuddi­n & Tel: 2163 5023 (TNB-22096) UBAHSUAI DAN NAIKTARAF BANGUNAN RUMAH KEDAI UNTUK DIJADIKAN TADIKA (JAIM) DI TAMAN TANAH MERAH JAYA, MUKIM TANGGA BATU, DAERAH MELAKA TENGAH. RM220.00 Pengarah, J.K.R. Melaka IP JKR Melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan IP J.k.r.melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan T1 Bumiputera CIDB Gred G3 Kategori B Pengkhusus­an B04 Atau PUKONSA Kelas B Tajuk II Tajuk Kecil 2a Atau UPKJ Kelas B , B04 Kepala II, Sub Kepala 2a IP JKR Melaka Lelong Lelong 225 225 18.04.2019 (KHAMIS) 28.03.2019 Hingga 11.04.2019 (Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang) PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: NA-24FC-824-11/2017 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: NA-38-2-01-2019 ANTARA 12.00 tengahari PUBLIC BANK BERHAD (6463-H) ….PLAINTIF DAN MOHAMAD SAIFUL BIN MOHD SAID (NO K/P: 740205-14-5195) AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI RABU, 27HB MAC 2019 JAM: 10.30 PAGI DI MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS BUTIR-BUTIR HAKMILIK:NO. Hakmilik No. Lot Mukim/daerah/negeri Pegangan Kegunaan Tanah Pemilik Berdaftar Syarat-syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n Bebanan ..... DEFENDAN LELONGAN AWAM LAWATAN tapak dan sesi taklimat tender diwajibkan pada 28.03.2019 (Khamis) JAM 9.30 pagi di BAHAGIAN BANGUNAN IBU PEJABAT JKR MELAKA. Bagi lawatan tapak Atau sesi taklimat tender hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA Atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak Atau sesi taklimat Berkenaan. : GRN 211885 (dahulu dikenali sebagai H.S.(D) 14492) : Lot 11077 (dahulu dikenali sebagai PT 868) : Bahau / Jempol / Negeri Sembilan Darul Khusus : Selama-lamanya : 367 meter persegi : Bangunan : RM121.00 : : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja : Nil : Digadaikan kepada melalui Perserahan No.11429/2006, bertarikh 26hb Mei 2006, Suratkuasa Wakil: Jilid : 133, No Folio 23 : Kaveat Persendiri­an dimasukkan oleh melalui Perserahan No. 4995/2012 bertarikh 22hb Mei 2012 Keluasan Tanah Cukai Tahunan MOHAMAD SAIFUL BIN MOHD SAID hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, Public bank Berhad Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Pengarah J.K.R. Melaka. Dokumen tender akan dikeluarka­n kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarka­n oleh Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarka­n oleh (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor, Sijil Pendaftara­n PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). Endosemen NOR AIDA BINTI MOHAMAT NOTA : Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut dan membuat pertanyaan yang diperlukan dan mendapat nasihat guaman mengenai Syarat-syarat Jualan sebelum jualan lelong ASAL PERIHAL DAN LOKASI HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah rumah kembar satu dan separuh tingkat yang beralamat pos Bahagian Pembanguna­n Kontraktor dan No. 5, Jalan TK 1, Taman Khaya, 72100 Bahau, Usahawan Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut akan dijual “atas dasar sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Semua penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atas nama sebelum Jam: 9.30 pagi hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada Nama Pelelong : Firma Guaman : Syarikat Pelelong : Alamat : No 90 & 92, Tingkat Satu Alamat Pelelong : NO.42A, Jalan Yam Tuan, Jalan Bukit Cheras 17, 70000 Taman Bukit Cheras 56000 Kuala Lumpur Seremban, Negeri Sembilan, : 011-39128024/ 06-7637979 / 06-7637978 03-27243454 Y/L/PUBLICAUCT­ION(1)/ : SA/2703/2019/MTS 7846/2017 ASAL RM 390,000.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Sahaja) mendeposit­kan 10% PUBLIC BANK BERHAD * Jenis Syarikat Tempatan : T1 – A1 – Syarikat 100% milik tempatan. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegar­a. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL Syarikat Usahasama yang diperbadan­kan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegar­a. ATAU PUBLIC BANK BERHAD Tetuan Foong & Co V.srinivasan VASAN Auctioneer ATAU ATAU A2 – No Telefon/fax No Telefon/fax : No Rujukan : No Rujukan

© PressReader. All rights reserved.