Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 48 : C48

KLASSIFIED­S

C48 1klassifie­ds ISNIN, BH 18 MAC, 2019 Guaman Guaman Lelong Lelong Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 225 225 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-799-08/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM SAMAN PEMULA NO. BA-24FC-568-05/2018 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-930-08/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-3503-06/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-435-01/2019 Dalam perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Dan Dalam perkara Seksyen 256 hingga 259 Akta 56 Kanun Tanah Negara 1965. Dan Dalam perkara Sijil Rujukan di bawah Seksyen 265(3) (b) Akta 56 Kanun Tanah Negara Tahun 1965. Dan Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No. 202/2002, No. Jilid:-, No. Folio:- yang didaftarka­n pada 07.02.2002 ke atas tanah yang dipegang di bawah Hakmilik No. H.S.(M) 801 No. P.T. 871, Mukim Kalumpang, Daerah Hulu Selangor, Negeri Selangor. ANTARA Berkenaan: MOHAMAD FAIRUL AZRAN BIN RAZLAN [NO. K/P: 760531-06-5631/ A3227803] ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MUSTAZA BIN MOKHTAR Berkenaan : [No. K.P.: 810410-06-5099 / RFT16066] MOHD NORHAFIS BIN BANGI Berkenaan : [No. K.P.: 830122-14-5025] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM PLAINTIF Ex-parte: MAJLIS AMANAH RAKYAT PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DAN … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MUSTAPA KAMAL BIN HARUN (NO. K/P: T1081004) DEFENDAN NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS PENGIKLANA­N Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan, Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 1.8.2018 dan 11.2.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: AKAN MENJUAL SECARA (Perintah bertarikh 28 FEBRUARI 2019) Kepada: (Perintah bertarikh 5 MAC 2019) Kepada: Kepada: MOHAMAD FAIRUL AZRAN BIN RAZLAN MOHD NORHAFIS BIN BANGI MUSTAZA BIN MOKHTAR No. 20, Jalan DPK 1, Taman Desa Permai Kundur, 71300 Rembau, Negeri Sembilan. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat penyampaia­n di Pejabat MARA Negeri Sembilan, Aras 4, Bangunan Seremban Plaza, Jalan Dato’ Muda Linggi, 70100 Seremban, Negeri Sembilan dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Seremban dan penampalan di alamat terakhir Mohamad Fairul Azran bin Razlan yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam satu keluaran akhbar harian tempatan serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankarap­an terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan. Jika kamu ingin mempertaha­nkan Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 4 Disember 2018. ------------------- ------------------Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi, Seremban. ini difailkan oleh Tetuan Nor Affiza & Co. pegumacara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di S-8, Tingkat 2, Kompleks Negeri, Jalan Dr. Krishnan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan. [No. K.P.: 830122-14-5025] NO 3 JALAN 5/42 SEKSYEN 5 BANDAR RINCHING 43500 SEMENYIH SELANGOR [No. K.P.: 810410-06-5099 / RFT16066] 30-05-08 PANGSAPURI SERI INDAH TAMAN LESTARI PERDANA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 1HB APRIL 2019, JAM 10.30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEXE, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK : JBP 104 KAMPUNG PARIT 26600 PEKAN PAHANG bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 27/12/2018 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 30-05-08 PANGSAPURI SERI INDAH, TAMAN LESTARI PERDANA, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR dan/atau JBP 104, KAMPUNG PARIT, 26600 PEKAN, PAHANG dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “BERITA HARIAN” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 5 MAC 2019. DAN/ATAU MAJLIS AMANAH RAKYAT AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 23/01/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 3 JALAN 5/42 SEKSYEN 5, BANDAR RINCHING, 43500 SEMENYIH, SELANGOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “BERITA HARIAN” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN HSM 801. NO. LOT : PT 871. TEMPAT : Taman Tempua Bestari. MUKIM/DAERAH/NEGERI : Kalumpang/hulu Selangor/selangor Darul Ehsan. PEGANGAN : Pajakan selama 99 tahun berakhir pada 26.10.2100. KELUASAN TANAH : 108 meter persegi. CUKAI TAHUNAN : RM46.00 PEMILIK BERDAFTAR : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan. SYARAT NYATA : Bangunan kediaman. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. BEBANAN : Digadaikan kepada Minister of Finance (Incorporat­ed) Malaysia melalui No. Perserahan 202/2002 didaftarka­n pada 7.2.2002. KAWASAN RIZAB : Rizab Melayu Mustapa Kamal bin Harun - 1/1 bahagian. Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: 2 tingkat (cluster) Kalumpang, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB: (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TUJUH BELAS RIBU SAHAJA) rumah berkembar No. 46, Jalan Tempua 2, Taman Tempua Bestari, 44100 Hartanah tersebut adalah merupakan sebuah yang beralamat pos di RM117,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh Bank Draf 9.30 pagi LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :Nama pelelong : Syarikat pelelong : Alamat : No. 17, Jalan Tanjung Sepang 30/13, Seksyen 30, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. Telefon : 0133632900 E-mail : zbaauction­[email protected] No. Rujukan : ZBA/MTSA/872/2019 Firma Guaman : Alamat : B-3-3 & B-3-4 Tingkat 3 (Blok B), Megan Avenue 1, No. 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. No. Telefon : 03-21619693 No. Fax : 03-21633525 No. Rujukan : 42247/16/RAAP/MH-MAS 07/05/2019 Zaidon bin Ahmad ZBA Auction House (001408244-W) Bertarikh pada 28 FEBRUARI 2019. ........................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 t.t (dimeterai) Tetuan Razif Abdul Aziz & Partners ..................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 Notis Pengiklana­n Notis Iklan Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Lelong Lelong 225 225 [Ruj Kami: PFI-BN/72720/2018/LFY] [Ruj Kami: PFI-BN/01986/2019/LFY] (NA/L2018 217/MARA) PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-162-11/2018 [SAMAN PEMULA NO: TA-24MFC-68-09/2018] Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 Dalam perkara mengenai Seksyen 256, 257 dan 265 Kanun Tanah Negara, 1965; DAN Dalam perkara Aturan 83 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012; ANTARA CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 671380-H) DAN AZIRIN BIN AHMAD (NO. K/P: 750718-05-5549/A3101109) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KANGAR DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: RA-29NCC-177-12/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: KA-29NCC-1300-12/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA PETISYEN (PENGGULUNG­AN SYARIKAT) NO: WA-28NCC-39-01/2019 PLAINTIF SUZLIZA BINTI SULAIMAN Berkenaan: [No. K.P.: 841201-07-5508] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte: [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MUHD. SADRUDDIN BIN MANSOR Berkenaan: [No. K.P.: 870414-09-5089] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte: [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DEFENDAN MBSB BANK BERHAD AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU ~ 10HB APRIL, 2019 ~ JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU, KOMPLEKS MAHKAMAH, JALAN SULTAN MOHAMAD, 21100 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- MBSB BANK BERHAD Dalam perkara Seksyen 465 (1) (e) dan Seksyen 466 (1) (a) Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Dan Dalam perkara mengenai K T S Classic Sdn Bhd (No. Syarikat : 836187-U) ANTARA NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah bertarikh 03 Mac 2019) (Perintah bertarikh 15 Februari 2019) SUZLIZA BINTI SULAIMAN Kepada: [No. K.P.: 841201-07-5508] NO 4801 KAMPUNG PERMATANG PASIR 34950 BANDAR BAHARU KEDAH DAN/ATAU NO 23 LORONG KAWI INDAH 3 TAMAN JAWI INDAH 14200 SUNGAI JAWI PULAU PINANG bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 07/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di ALOR SETAR dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 4801 KAMPUNG PERMATANG PASIR 34950 BANDAR BAHARU KEDAH dan/atau NO 23 LORONG KAWI INDAH 3 TAMAN JAWI INDAH 14200 SUNGAI JAWI PULAU PINANG dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 03 Mac 2019. ................................ T.T ................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, ALOR SETAR ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 NO. HAKMILIK: PM 1915 NO. LOT/ PT: No. Lot 3754 MUKIM/ DAERAH/ NEGERI: Banggul/ Kemaman/ Terengganu Darul Iman PEGANGAN: Pajakan 99 tahun tamat pada 10.09.2104 KELUASAN TANAH: 130 Meter Persegi CUKAI TAHUNAN: RM10.00 Setahun KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan SYARAT-SYARAT NYATA: i) Hendaklah didirikan bangunan kediaman sahaja. ii) Dalam tempoh dua tahun daripada tarikh diberimili­k atau di dalam satu tempoh lanjutan yang diluluskan oleh Pentadbir Tanah, Kemaman hendaklah didirikan dan disiapkan dengan sempurna bangunan kediaman mengikut pelan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Kepada: MUHD. SADRUDDIN BIN MANSOR [No. K.P.: 870414-09-5089] NO 5 JALAN PUCONG 4 TAMAN SERI TANJUNG BEHOR LATEH 01000 KANGAR PERLIS PUBLIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6463-H) …PEMPETISYE­N DAN K T S Classic Sdn Bhd (NO. SYARIKAT : 836187-U) AMBIL PERHATIAN …RESPONDEN AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 07/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KANGAR dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 5 JALAN PUCONG 4 TAMAN SERI TANJUNG BEHOR LATEH 01000 KANGAR PERLIS dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Februari 2019. .................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KANGAR ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Hartanah tersebut merupakan Sebuah Rumah Teres Satu (1) Tingkat [Lot Tengah] beralamat di PT 5308, Taman Banggol Indah, Kampung Paya Berenjut, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan sedia ada dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Enam Puluh Ribu Sahaja) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab melalui Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu dalam bentuk BANK DRAF di atas nama CIMB ISLAMIC BANK BERHAD sebelum jam 09.30 pagi pada hari lelongan. Baki harga belian hendaklah dijelaskan oleh penawar yang berjaya kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD dalam tempoh 120 Hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut sila berhubung dengan Tetuan Wan Abd Muttalib & Co., Peguambela di alamat No. 35, Taman Sri Intan, Jalan Sultan Omar, 20300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Tel: 09-6315388 /7388. [Ruj: WAMCO L/ CIMB/3774/SO/TSNA] atau Pelelong yang tersebut di bawah:ilham AUCTIONEER SERVICES Pelelong Berlesen [Ruj: IA/HCKT/411/19/CIMB-AZIRIN] IKLAN PETISYEN NOTIS dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh PUBLIC BANK BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Banggunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur pada 14 Januari 2019 dan bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di pada jam dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan Petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat Pempetisye­n ialah di Tingkat 14, Banggunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Chung Hasnal & Partners beralamat di No. 4A, Tingkat 1, Jalan Pandan 3/6A, Pandan Jaya, 55100 Kuala Lumpur. Bertarikh 14hb Mac, 2019 ________________t.t________________ HARGA RIZAB:- RM160,000.00 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 22 April 2019 9.00 pagi SEKIRANYA KAMU BERHASRAT MUHAMMAD ZULKIFLI H/P: 013-387 3635 E-mail: [email protected] Guaman Guaman 222 222 TETUAN CHUNG HASNAL & PARTNERS Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n Sesiapa yang ingin hadir pada pendengara­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos, kepada peguamcara pempetisye­n yang dinamakan di atas, Tetuan Chung Hasnal & Partners, suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya (jika ada) dan mestilah diserahkan ataupun jika diposkan mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul 12.00 tengahari pada (sehari sebelum hari yang ditetapkan bagi pendengara­n Petisyen tersebut). NOTA: Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-506-05/2018 [Ruj Kami: PFI-BN/134753/2018 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/134749/2018 /CWT] Per : MOHD NIZAR BIN MAT BAH (NO. K/P : 750922-04-5049) Ex-parte : PUBLIC BANK BERHAD …Penghutang Penghakima­n … Pemiutang Penghakima­n 21 April 2019 NOTIS (Ruj. No.: EC/PBB-HP/L/041942/2018) Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh pada 12/11/2018. Kepada: MOHD NIZAR BIN MAT (NO. K/P : 750922-04-5049) MOHD NIZAR BIN MAT BAH (NO. K/P : 750922-04-5049) Guaman Guaman 222 222 No. 548, Jalan Haruan 4/7 Oakland Commercial Centre 70300 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus Dan/atau Dan/atau No. 275, Jalan S2 F6 Garden Homes 70300 Seremban 2 Negeri Sembilan Darul Khusus IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES (WINDING –UP) PETITION NO: WA-28NCC-217-03/2019 IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR IN THE FEDERAL TERRITORY OF MALAYSIA COMPANIES WINDING-UP NO: WA-28NCC-170-02/2019 In the matter of Section 466 of the Companies Act, 2016; And In the matter of Rule 22 of the Companies (Winding-up) Rules, 1972; And In the matter of PERFECT EAGLE HOLDINGS SDN. BHD. (Company No: 420781-T). BETWEEN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-438-01/2019 In the matter of the Section 466(1)(a) of the Companies Act 2016 to be read with Section 465(1) (e) of the Companies Act 2016; And In the matter of Judgment dated 23-01-2019 in the matter of Kuala Lumpur Session Court Suit NO.WA-B52NCC-835-12/2018. And In the matter of Mystique Universal Sdn Bhd (Company No: 750539-V). BETWEEN MOHD NIZAR BIN MAT BAH (NO. K/P : 750922-04-5049) MOHD NIZAR BIN MAT BAH (NO. K/P : 750922-04-5049) No. 232-1B, Jalan Haruan 5/6 Oakland Commercial Centre 2 70300 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus bahawa satu Petisyen Pemiutang yang telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Public Bank Berhad yang beralamat di No. 1281-1284, Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Seremban dan juga pada satu bahagian yang jelas kelihatan di premis yang dikenali sebagai No. 5483, Jalan Haruan 4/7, Oakland Commercial Centre, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, No. 232-1B, Jalan Haruan 5/6, Oakland Commercial Centre 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, No. 275, Jalan S2 F6, Garden Commercial Centre 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus dan/atau di Batu 8 ½, Umbai, 77300 Merlimau, Melaka iaitu alamat terakhir kami yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir dan penerbitan dan serahan.; dan seterusnya mengambil notis bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Mulia ini pada iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Penerimaan terhadap kamu dan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Dan/atau Batu 8 1/2, Umbai 77300 Merlimau Melaka ZANIZI BIN MAMAT @ ZAKARIA Berkenaan : [No. K.P.: 690630-11-5197] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte AMBIL PERHATIAN TELEKOM MALAYSIA BERHAD ... PETITIONER NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (COMPANY NO: 128740-P) (Perintah bertarikh 7 MAC 2019) AND AMBANK (M) BERHAD (8515-D) …PETITIONER Kepada: PERFECT EAGLE HOLDINGS SDN BHD … RESPONDENT AND ZANIZI BIN MAMAT @ ZAKARIA (COMPANY NO: 420781-T) MYSTIQUE UNIVERSAL SDN BHD (COMPANY NO: 750539-V) ADVERTISEM­ENT OF PETITION [No. K.P.: 690630-11-5197] NO.54 JALAN BSE 4/16 BANDAR SERI EHSAN BANTING 42700 BANTING SELANGOR DAN/ATAU ADVERTISEM­ENT OF PETITION 17-B TAMAN KENANGA 21700 KUALA BERANG TERENGGANU bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 23/01/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO.54 JALAN BSE 4/16, BANDAR SERI EHSAN BANTING, 42700 BANTING, SELANGOR dan/atau 17-B, TAMAN KENANGA, 21700 KUALA BERANG, TERENGGANU dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “BERITA HARIAN” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 7 MAC 2019. …RESPONDENT Notice is hereby given that a Petition for the Winding-up of the abovenamed Company by the High Court, was on the 28.02.2019 presented by and that the said Petition is directed NOTICE is hereby given that a petition for the winding-up of the above–named company by the High Court was, on the 13th March, 2019, presented by the said Ambank (M) Berhad (8515-D). And that the said petition is directed to be heard before the Telekom Malaysia Berhad (128740-P) Kuala Lumpur High Court, Level 5, Sayap Kiri, Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Tuanku Abdul Halim (Jalan Duta), 50506 Kuala Lumpur at 9.00 a.m in the forenoon on the 30.04.2019; AMBIL PERHATIAN to be heard before the Court sitting at Insolvency Court sitting at Kuala Lumpur at 09.00 o’clock in the morning, 17th June 2019; on the and any creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making of an order on the said petition may appear at the time of hearing by himself or his counsel for that purpose; and a copy of the petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s registered address is at 22nd Floor, Bangunan Ambank Group, No.55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur and its place of business is at Level 36, Menara Ambank, No.8 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitor is Messrs.y.s.lim & Ng of Unit NO.B-3A-13, Lift No.13, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan. (Ref No: au/amb/mys/11/18) Tel No: 03-8075 3926 / Fax No: 03-8075 1913 and any Creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making or an Order on the said Petition may appear at the time of hearing by himself or his Counsel for that purpose; and a copy of the Petition will be furnished to any Creditor of contributo­ry of the said Company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is at Tingkat 51, Sayap Utara, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitors is Messrs Ahmad Famy & Noh, Advocates & Solicitors at No.607, Jalan Samudra Utara 1/1, Taman Samudra , 68100 Batu Caves, Selangor. (Ref: AFN/L/603/13/TMB/PEH/AE) 25/04/2019 jam 9.00 pagi t.t. --------------------------------------Messrs Ahmad Famy & Noh Solicitors for the Petitioner Abovenamed Any person who intends to appear on the hearing of the said Petition must serve or sent by post to the abovenamed solicitors, notice in writing of his intention to do so. The Notice must state the name and address of the person, or, if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by person or firm, or his or their solicitors (if any) and must be served, or if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the abovenamed not laterthan 12.00 o’clock noon of the 29.04.2019. Signed by Solicitors for the Petitioner Bertarikh pada 11 Februari 2019 ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Rastam Singa & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 124, Lorong Haruan 5/5, Oakland Commerce Square, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. No. Tel: 06-6315818/15/16 (RUJ: RSC/SN/JS/L14477/18/PBB-KL (HP)) NOTE:- Any person who intends to appear on the hearing of the said petition must serve on or send by post to the above-named Petitioner’s solicitor notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or, if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by the person or firm, or his or their solicitor (if any) and must be served, or, if posted, must be sent by post in-sufficient time to reach the above-named ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 Note:- NOTIS PENGIKLANA­N Notis Untuk Penyampaia­n Ganti not later than twelve o’clock noon of the 14th June, 2019. This Advertisem­ent of Petition is issued by MESSRS.Y.S.LIM & NG, the Solicitors for the above named Petitioner, whose address for service is at Unit No. B-3A13, Lift No.13, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan. No. Faks: 06-6316020 [Ruj Kami: PFI-BN/02025/2019 /LFY]

© PressReader. All rights reserved.