Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 54 : D54

DIDIK

D54 ISNIN, 18 Mac 2019 BIL 1222 DIDIK Oleh Hanis Ahmad [email protected] Matematik Tahun 5 PERATUS Nota 5 Rajah 2 menunjukka­n carta pai peratusan import barangan telekomuni­kasi oleh Syarikat Jaya. 2 Kertas 2 Tip penyelesai­an masalah peratus. Jadual pelengkap Diagram shows the pie chart percentage of imports of telecommun­ication goods by Jaya Company. 1 Jadual 1 menunjukka­n peratusan sukarelawa­n dalam aktiviti gotong-royong mengecat tiga blok bangunan sekolah. 1 (a) Peratus Pelengkap Jumlah Catatan Table shows the percentage of volunteers in the gotongroyo­ng activity to paint three blocks of school building. 30% 25% 5% 70% 100% 100% 100% Pelengkap membawa maksud menjadikan jumlah peratus ialah 100% India 30% Thailand 25% 75% Blok Peratusan 95% Block Percentage­s China X Hang Tuah 30% Contoh: Di dalam sebuah balang, terdapat 240 biji guli. 30% daripada guli itu berwarna merah. Selebihnya berwarna kuning. Hitung bilangan guli berwarna kuning. Hang Jebat Rajah 2 / Diagram 2 Hang Lekir 45% Hitung peratusan import barangan telekomuni­kasi dari negara China. Jadual 1 / Table 1 Penyelesai­an: Calculate the percentage of imports of telecommun­ications goods from China. Contoh 1: Contoh 2: 120 orang sukarelawa­n telah terlibat dalam aktiviti gotongroyo­ng tersebut. 120 A B 55 50 C D 45 40 30 ×240=72 100 = 240 – 72 = 168 70 ×240=72 100 = 168 volunteers were involved in the gotong-royong activity. 6 Rajah 3 menunjukka­n dialog antara dua orang murid. (a) Nyatakan peratusan sukarelawa­n yang mengecat blok Hang Jebat. Diagram 3 shows a dialogue between two pupils. State the percentage of volunteers who paint block Hang Jebat. 1. Dicari guli berwarna kuning Pelengkap bagi guli. kuning ialah 70% Terus dapat bilangan guli berwarna kuning tanpa operasi tolak dengan jumlah guli di dalam balang 1 daripada murid kelas kita 5 memakai cermin mata. 1 5 Jumlah murid kelas kita ialah 35 orang. [1 markah / mark] 1. Cari bilangan guli merah 2. Tolak dengan bilangan guli di dalam balang 3. Hasil jawapan ialah bilangan guli berwarna kuning 2. The total number of pupils in our class is people. of our class wear glasses. (b) Hitung bilangan sukarelawa­n blok Hang Lekir. 3. Calculate the number of block Hang Lekir volunteers. marks] 35 [2 markah / ( c) 9 orang sukarelawa­n blok Hang Tuah memakai baju berwarna oren, manakala bakinya memakai baju berwarna biru. Hitung bilangan sukarelawa­n yang memakai baju berwarna biru. 9 Rumusan Salina Zakari Fahami kehendak soalan dan buat pilihan cara menjawab yang termudah. Rajah 3 / Diagram 3 volunteers of block Hang Tuah wear orange shirt, while the rest wear blue shirt. Calculate the number of volunteers who wear blue shirts. Berdasarka­n dialog di atas, berapa peratuskah murid yang memakai cermin mata? [2 markah / marks] Latihan Based on the dialogue above, what is the percentage of pupils who wear glasses? A B 20 15 C D 14 10 2 Carta pai di bawah menunjukka­n peratusan makanan kegemaran bagi 60 orang murid. Kertas 1 The pie chart below shows the percentage of favorite food of pupils. 1 60% daripada 1 200 ml 60 1200 720 620 7 Rajah 4 menunjukka­n gabungan segi empat sama yang sama saiz. 60 %of ml A B C D 600 480 Diagram 4 shows a combinatio­n of squares of equal size. Burger 35% 2 Antara yang berikut, yang manakah betul? Nasi Lemak 15% Which of the following is correct? A B C D 5%×800g=60g 10%×600g=70g 15%×500g=80g 20%×400g=80g Aiskrim Ice cream 50% 3 Adi membeli 20 buah beg sekolah. 8 buah beg tersebut diberikan kepada saudara-maranya. Berapa peratuskah beg sekolah yang tinggal? 20 8 Rajah 4 / Diagram 4 Adi bought school bags. bags were given to their relatives. What are the percentage of school bags left? Hitung pecahan kawasan tidak berlorek dalam peratus. Calculate the nonshaded area fraction of in percentage. ( a) Tukarkan peratusan nasi lemak kepada pecahan. A B 60 40 C D 20 12 A B 75 65 C D 45 25 Convert the percentage of nasi lemak to fraction. mark] [1 markah / 4 Rajah 1 menunjukka­n beberapa ekor burung dan ikan. 1 8 Jadual 1 menunjukka­n bilangan penumpang di dalam sebuah kapal terbang. 1 ( b) Lengkapkan piktograf di bawah dengan maklumat daripada carta pai. Diagram shows some birds and fish. Table shows the number of passengers in a plane. Complete pictograph below with informatio­n from the pie chart. [3 markah / marks] Penumpang / Passengers Bilangan / Number Lelaki / Male 156 Makanan Kegemaran Bilangan murid Wanita / Female 184 Favorite foods Number of pupil Jadual 1 / Table 1 Nasi lemak Burger 10% daripada penumpang itu kanak-kanak. Hitung bilangan kanak-kanak di dalam kapal terbang itu. 10% Rajah 1 / Diagram 1 Aiskrim / Ice cream of the passengers are children. Calculate the number of children in the plane. Hitung peratus burung daripada semua haiwan. Calculate the percentage of birds of all animals. Petunjuk: Mewakili 3 orang murid A B 24 34 C D 74 83 A B 35 40 C D 45 55 Legend: Represents 3 pupils

© PressReader. All rights reserved.