Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 56 : D56

DIDIK

D56 ISNIN, 18 Mac 2019 BIL 1222 DIDIK Oleh Cikgu Zazol Alkirani [email protected] Sains Tahun 5 TENAGA BOLEH DIBAHARUI DAN TENAGA TIDAK BOLEH DIBAHARUI Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui (a) K merupakan sejenis sumber tenaga. Sumber tenaga tersebut memberi faedah kepada manusia. Adakah kamu bersetuju? Antara yang berikut, yang manakah benar mewakili P dan Q? Which of the following is true to represent P and Q? P Q K is a type of energy source. The energy source gives benefits to human. Do you agree? 1. Tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang sentiasa ada secara berterusan. Sumber-sumber jenis ini boleh digantikan apabila habis digunakan. A B C D Air / Water Makanan / Food Angin / Wind Petroleum / Petroleum (i) Bulatkan jawapan yang betul. 2. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang tidak boleh dijana. Sumber ini terhad atau tidak boleh digantikan apabila habis digunakan. Circle the correct answer. Bahan api / Fuel Angin / Wind Matahari / Sun Biojisim / Biomass Ya Tidak Yes No Contoh: 3 Antara yang berikut, yang manakah menunjukka­n kepentinga­n Matahari kepada manusia? (ii) Mengapa? Biojisim Which of the following shows the importance of Sun to humans? Why? A Untuk membuat makanan To make food _______________________________________ [1 markah / Angin B Menyebabka­n badan berpeluh mark] Sumber Tenaga Boleh Dibaharui Causes body sweating Matahari C Membekalka­n tenaga Solar (b) Namakan oleh kereta. dua jenis sumber tenaga yang digunakan Supply Solar energy D Untuk mengeringk­an tanah pertanian Name two sources of energy used by a car. Makanan Ombak To dry out the soil for agricultur­e (i) ________________________________________ 4 Pernyataan yang manakah benar mengenai sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? (ii) ________________________________________ [2 markah / Which statements is true about non-renewable energy source? marks] Petroleum A Sumber ini terdiri daripada tumbuhan This source consists of plants (c) (i) Tandakan pada keadaan yang menyebabka­n K menghasilk­an tenaga elektrik yang maksimum. (3) B Tenaga yang tidak boleh bertukar bentuk Gas asli The energy cannot be transform Tick on the condition that causes K to produce maximum electrical energy. (3) Arang batu Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui C Tenaga yang boleh diganti apabila kehabisan Energy that can be replaced when it runs out D Tenaga yang akan kehabisan apabila digunakan Energy that cannot be replenishe­d Bateri Nuklear 5 Apakah tenaga yang dibekalkan oleh Matahari? What form of energy supplied by the Sun? A Tenaga cahaya dan tenaga elektrik Berhemat Menggunaka­n Tenaga Light energy and electrical energy B Tenaga cahaya dan tenaga bunyi 1. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui seperti arang batu, petroleum dan gas asli yang memerlukan berjuta-juta tahun untuk dibentuk. Krisis tenaga akan berlaku jika sumber-sumber tenaga tidak boleh dibaharui kehabisan. Light energy and sound energy [1 markah / mark] C Tenaga cahaya dan tenaga haba Berikan alasan kamu. (ii) Light energy and heat energy Give your reason. 2. D Tenaga haba dan tenaga elektrik Heat energy and electrical energy ________________________________________ [1 markah / mark] Tujuan menggunaka­n sumber tenaga tidak boleh dibaharui dengan berhemat: 6 Antara pengelasan tenaga yang berikut, yang manakah betul? true? Which of the following energy classifica­tion is 2 (a) Maklumat yang berikut menunjukka­n ciri sejenis sumber tenaga. Padankan maklumat berikut dengan sumber tenaga yang betul. Mengelakka­n pembaziran 3 Sumber tenaga yang boleh dibaharui Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui Memastikan bekalan tenaga adalah mencukupi untuk masa depan kita 3 The following informatio­n shows the characteri­stic of an energy source. Match the informatio­n to the correct energy source. Renewable energy source Non renewable energy source Mengurangk­an pencemaran alam 3 A B C D Arang batu / Coal Ombak / Wave Latihan Gas Asli / Natural gas Matahari / Sun Maklumat Sumber tenaga Informatio­n Energy source Biojisim / Biomass Angin / Wind Kertas 1 1 Air / Water Petroleum / Petroleum Apakah yang dimaksudka­n dengan sumber tenaga yang boleh dibaharui? Gas asli Sumber tenaga utama yang membekalka­n tenaga haba dan tenaga cahaya. Natural gas What is the meaning of renewable energy source? 7 Antara yang berikut, yang manakah bukan kebaikan menggunaka­n kereta Solar? A Sumber tenaga yang boleh kehabisan Sources of energy that can eventually run out Which of the following is not an advantage of using a Solar car? Biojisim B Sumber tenaga yang berasal daripada bahan api fosil A Mesra alam Biomass Sources of energy originatin­g from fossil fuels Eco-friendly The main source of energy which gives us heat and light energy C Sumber tenaga yang cekap dan murah B Bateri tidak perlu dicas Sources of energy that are efficient and cheap Battery does not need charging Matahari D Sumber tenaga yang sentiasa ada secara berterusan C Tidak menyebabka­n pencemaran udara Sun Sources of energy that are available all the time Does not cause air pollution D Membantu dalam pemelihara­an sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui 2 Rajah 1 menunjukka­n pengelasan sumber tenaga. 1 (b) Hanya jenis sumber tenaga yang berikut boleh dikelaskan sebagai sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Tandakan pada jawapan yang betul. dua Diagram shows the clasificat­ion of energy sources. Help to preserve the non-renewable sources of energy (3) Kertas 2 1 Sumber tenaga / Energy source There are only types of energy sources that can be classified as non-renewable energy sources. Tick the correct answer. two Rajah 1 menunjukka­n situasi di sebuah rumah. 1 (3) Diagram shows a situation of a house. Tidak boleh dibaharui Boleh dibaharui K Non-renewable Renewable Petroleum / Petroleum Gas asli / Arang batu / Natural gas Coal Suria / Biojisim / Solar Biomass Gas asli / Natural gas Air / Water Rajah 1 / Diagram 1 Rajah 1 / Diagram 1

© PressReader. All rights reserved.