Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 39 : C39

1klassifie­ds

1klassifie­ds C39 RABU, 14 OGOS, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-3395-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO.JB-24FC-160-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: JB-29NCC-271-05/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-634-01/2019 Berkenaan : DZAREENA BINTI ABU ZAHAR (NO. K/P: 790705-05-5044) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MALAYAN BANKING BERHAD (3813-K) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam perkara yang diperuntuk­kan di bawah Seksyen 256 dan 257 dalam Kanun Tanah Negara, 1965. Dan Dalam perkara mengenai Gadaian yang didaftarka­n melalui No. Jil: 3034 No. Fol: 71 No. Perserahan: 32591/94 bertarikh 05/07/1994 atas hartanah yang terkandung di bawah Hakmilik HS(D) 25048 PTD 8060, Mukim Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Negeri Johor Darul Takzim bersama-sama dengan bangunan yang didirikan di situ; Dan Dalam Perkara yang diperuntuk­kan di bawah Aturan 83 dalam Kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Antara PER : ARMAN BIN AMZAH … PENGHUTANG (NO. K/P : 750209-05-5567) PENGHAKIMA­N EX-PARTE : TC CAPITAL RESOURCES SDN BHD (NO. SYARIKAT : 676721-D) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BER : SERI RAHAYU BINTI SUMADI (NO. K/P: 800524-01-5314) … Penghutang Penghakima­n Ex-parte EX-PARTE : HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT 686191-W) … Pemiutang Penghakima­n NOTIS NOTIS IKLAN KEPADA: Kepada:- 27.05.2019 12.07.2019 Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh Perintah Mahkamah untuk Lanjutan Masa bertarikh Penyampaia­n Ganti bertarikh Kepada: dan dan DZAREENA BINTI ABU ZAHAR No. 56, Jalan SS5D/6 Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN ARMAN BIN AMZAH No. M 222A, Blok M Apartment Permai Jalan PJU 10/1 Damansara Damai 47830 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n kepada kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 12.07.2019. LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM SERI RAHAYU BINTI SUMADI (yang telah mengambila­lih keseluruha­n harta, hak, kepentinga­n, obligasi dan liabiliti Kerajaan yang berhubung dengan pentadbira­n pinjaman di bawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 (Akta 42) …PLAINTIF/PEMEGANG GADAIAN No. 50, Jalan Manis 6 Taman Manis 86400 Parit Raja, Johor bahawa suatu Petisyen Pemiutang bertarikh 17 Jun 2019 telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh yang beralamat di Remedial & Recovery Centre, Tingkat 2 & 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat kamu yang tersebut di atas; dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Malayan Banking Berhad Dan AMBIL PERHATIAN SILA AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di RAZALI BIN KASSIM TC CAPITAL RESOURCES NO. 56, 58 & 60, JALAN IPOH, Hong Leong Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 686191-W) Level 2, Tower A, PJ City Developmen­t, 15A Jalan 219 Section 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor (NO. K/P: 630208-11-5023/6991030) …DEFENDAN /PENGGADAI SDN BHD 51200 KUALA LUMPUR NOTIS (SAMAN PEMULA) Dalam perkara Saman Pemula yang dikeluarka­n pada 30/04/2019 melalui Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 11/07/2019. dan diperintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 27.05.2019 yang akan luput pada dilanjutka­n tempoh keesahanny­a selama lagi dari sehingga disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama-sama dengan Perintah Mahkamah untuk penyampaia­n ganti di dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di di serta memasukkan suatu iklan di akhbar harian tempatan dan bahawa penyampaia­n itu hendaklah disifatkan menjadi penyampaia­n yang sempurna selepas empat belas (14) hari dan cukup bagi Notis Kebankrapa­n selepas tarikh akhir penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut yang mana paling lewat dan kos permohonan tersebut dijadikan kos dalam kausa. Permohonan untuk menyemak Notis Kebankrapa­n tersebut boleh dibuat oleh kamu kepada Mahkamah. Bertarikh 24 Julai 2019 t.t. _______________________ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Muar 26.08.2019 (2) bulan Kepada: dua 27.08.2019 EN.RAZALI BIN KASSIM (NO.K/P: 630208-11-5023/6991030) 26.10.2019 No. M 222A, Blok M, Apartment Pemai, Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, 47830 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan NO 30 JALAN BUNGA RAYA 11, TAMAN SRI LALANG, 86100 AYER HITAM, JOHOR. bahawa suatu Saman Pemula telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat berdaftar di No. 9 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbira­n Kerajaan Persekutua­n, 62593 Wilayah Persekutua­n Putrajaya dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Saman Pemula tersebut disampaika­n kepada kamu dengan cara menampalka­n sesalinan Saman Pemula tersebut bersama Perintah tersebut di atas papan notis Mahkamah dan di alamat terakhir yang diketahui iaitu di No 30 Jalan Bunga Raya 11, Taman Sri Lalang, 86100 Ayer Hitam Johor dan dengan mengiklank­an sekali notis ini di dalam akhbar tempatan “Berita Harian ” dan bahawa penyampaia­n tersebut akan menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu dan sekiranya kamu gagal hadir Perintah Jualan akan direkodkan ke atas kamu. Saman Pemula ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 06 Ogos 2019 dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 7 hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu satu permohonan di Mahkamah ini. Papan Notis Mahkamah Tinggi di Muar DAN AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya, di Shah Alam (Bahagian Kebankrapa­n), Aras 3, Sayap Kiri, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan Perintah Kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Berita Harian AMBIL PERHATIAN No. 50, Jalan Manis 6, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, Taman Manis, 86400 Parit Raja, Johor “Berita Harian” 22 Ogos, 2019 jam 9.00 pagi Yang Mulia 26 Julai, 2019 t.t …. ……………………………… .. Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n Tetuan Jason Singh, Fahmi & Rakanrakan, Bertarikh pada Bertarikh 1 Ogos 2019 ………… T.T …………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Hisham, Chong & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­n di D-8-8, Tingkat 8, Block D, Megan Avenue 1, No. 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. (HC/MBB/AQM/HL/76826/13/CYK/IS/AS) t.t ………………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor Notis Penyampaia­n Ganti ini difailkan oleh Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir, Peguambela & Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 32-01 & 32-02, Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. NO. RUJ: ZRTA/LPPSA/HC/318/080618/ TEL NO: 07-355 1105, 6105 NO. FAX: 07-354 6105 (Lit) NOTIS 568-8-20, Tingkat 8, Mutiara Office Suites, Kompleks Mutiara, No. 568, 3½ Mile Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur. ini difailkan oleh Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat Notis di Notis Iklan Tetuan Faizal Siow Brockett & Cho Suite 10.06, Level 10, City Plaza, No. 21, Jalan Tebrau, 80200 Johor Bahru, ini difailkan oleh di (Rujukan kami: JSR2/TCCR/L1783/HP/2018) No. Tel: 03-6250 0997, 6250 3871 No. Fax: 03-6250 5720 Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. (Ruj. Kami: FSBC/HLB/BKCY/5689/2019/MM) email: [email protected]­g.com Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-5978-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-2853-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2917-05/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2833-05/2019 BER: ANIZA BINTI ABDUL AZIZ (NO. K/P: 720321-05-5594) EX-PARTE: HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT 807705-X) BER : AZWAN BIN MOKHTAR (NO. K/P: 860624-43-5871) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT 98127-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS BER: NORSHAMSUR­I BIN ABU HASSAN (NO. K/P: 811001-14-6271) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 811810-U) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ZAMZARINA BINTI ABDUL RAHMAN BER : …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N (NO. K/P: 830523-03-5708) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD EX-PARTE : (NO. SYARIKAT 98127-X) EX-PARTE … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS NOTIS NOTIS Kepada : Kepada:- Kepada: NORSHAMSUR­I BIN ABU HASSAN Kepada:- ANIZA BINTI ABDUL AZIZ (NO. K/P: 720321-05-5594) ZAMZARINA BINTI ABDUL RAHMAN No. 202, Blok F9, Seksyen 2, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh No. 35, Jalan Nova U5/60 Taman Subang Bestari 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu oleh Mahkamah Tinggi di Shah Alam oleh HSBC Bank Malaysia Berhad yang beralamat di Aras 7, Bangunan HSBC (South Tower), No. 2, Lebuh Ampang, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan serahan secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 35, Jalan Nova U5/60, Taman Subang Bestari, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan serta dengan mengiklank­an Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n ini hendaklah dianggap penyampaia­n yang sempurna dan cukup ke atas kamu satu (1) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya, Shah Alam (Bahagian Kebankrapa­n) pada di AZWAN BIN MOKHTAR yang beralamat di:P11-C02-05 Sri Lavender Apartment Taman Sepakat Indah Sungai Chua 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam oleh Bank Islam Malaysia Berhad, yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan penampalan sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu seperti yang tersebut di atas dan dengan mengiklank­an satu Notis dalam satu keluaran akhbar harian iaitu ‘Berita Harian’ dan selanjutny­a penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu atas penamatan Tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon ke Mahkamah atau Peguamcara Pemiutang Penghakima­n. Bertarikh pada 19 Julai 2019 t.t. …………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam yang beralamat di:No. 11 3/3 Jalan Restu Lot 8 Batu 9 Taman Desa Restu Kampung Pulau Meranti 43900 Sepang Sungai Rasau Selangor Darul Ehsan 47100 Puchong Selangor bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam oleh Bank Islam Malaysia Berhad, yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan penampalan sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu seperti yang tersebut di atas dan dengan mengiklank­an satu Notis dalam satu keluaran akhbar harian iaitu ‘Berita Harian’ dan selanjutny­a penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu atas penamatan selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon ke Mahkamah atau Peguamcara Pemiutang Penghakima­n. Bertarikh pada 19 Julai 2019 t.t. .......................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam Lot 1283-B Batu 6 Jalan Maran 28000 Temerloh Pahang AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD yang beralamat No. 141-2 & 143-2, Jalan 2/3A, Bandar Pusat Utara, 68100 Batu Caves, Kuala Lumpur dan/atau dan/atau dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan cara penyampaia­n ganti yakni dengan menampalka­n sesalinan bertarikh berserta bertarikh dengan cara penampalan di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan di alamat penyampaia­n terakhir Penghutang Penghakima­n iaitu di dan mengiklank­an di dalam akhbar tempatan bernama dan penyampaia­n tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan mencukupi akan Petisyen Pemiutang tersebut ke atas kamu iaitu dari empat belas (14) hari selepas tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen tersebut akan didengar di AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN Petisyen Pemiutang 18hb Jun 2019 Penyampaia­n Ganti 17hb Julai 2019 Perintah No. 202, Blok F9, Seksyen 2 Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur “Berita Harian” DAN AMBIL PERHATIAN DAN SELANJUTNY­A MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N), KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN TUANKU ABDUL HALIM (JALAN DUTA), 50506 KUALA LUMPUR RABU, 21 OGOS 2019 9.00 PAGI Tujuh 26hb Ogos, 2019 jam 9.00 pagi Mahkamah Tinggi Shah Alam, Aras 3, Sayap Kiri, Kompleks Mahkamah Shah Alam, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (7) hari pada hari pada pukul pada hari yang mana kamu dikehendak­i hadir dan jika kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat perintah kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 Julai 2019 dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan Perintah Penerimaan dan Penghukuma­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 25 Julai, 2019. ………………… t.t ………………… . HUSNA BT DZULKIFLY Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaysia Kuala Lumpur ini dikeluarka­n oleh Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 7, Tingkat 2, Bangunan Tabung Haji, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan. (Ruj: MKP/L(BPMB-TK)NAH/017-10/18/TK) (Tel: 03-32698262, 03-32694262 / Fax: 03-32691493) T.T ______________________ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam Notis ini difailkan oleh Tetuan Benjamin Dawson, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di C-11-5, Blok C, Aras 11, Unit 5, Megan Avenue II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. [No. Tel: 03-27101822] [No. Faks: 03-27101833] Ruj: 131033 (309-390) Notis Penyampaia­n Ganti & Partners, Tetuan Muhammad Khardee Notis Tetuan Azhar & Wong, ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di 16-08, Level 16, Menara Centara, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia (Tel : 03-26023898) (Ruj: RL/FS/PL/BIMB-LIT/9904-14649/LY’) Notis Tetuan Azhar & Wong, ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di 16-08, Level 16, Menara Centara, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia (Tel : 0326023898) (Ruj: RL/FS/PL/BIMB-LIT/9904-15188/LY’) Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA-29NCC-1354-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-94-01/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-969-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-1472-05/2019 Per : MOHD RAIMI BIN AHMAD (NO. K/P : 780527-04-5521) Ex-parte : PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD (dahulunya dikenali sebagai Public Bank Berhad) ZALINA BINTI ZAKARIA Berkenaan : BER : MUHAMMAD SAUFEE BIN MUHAMED (NO. K/P: 630914-11-5127/7149909) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 807705-X) … Penghutang Penghakima­n [No. K.P.: 840106-02-5452] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N RAFEEQ ANWAR BIN ARSAD (NO. K/P : 881030-43-5439) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS BERKENAAN : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N … Pemiutang Penghakima­n EX-PARTE : EX-PARTE NOTIS PENGIKLANA­N Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh pada 18/06/2019. Kepada: NOTIS PENGIKLANA­N NOTIS… MUHAMMAD SAUFEE BIN MUHAMED PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019) (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 26.04.2019) KEPADA : MOHD RAIMI BIN AHMAD (NO. K/P : 780527-04-5521) Kepada: RAFEEQ ANWAR BIN ARSAD (NO. K/P : 881030-43-5439) No. 17 Jalan K3, Fasa 7 Taman Melawati Hulu Kelang 53100 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN Lot 1345, Kampung Chenaga Baru, Repah 73000 Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 18/06/2019 berserta Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen bertarikh 13/06/2019 telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Seremban ini oleh Public Islamic Bank Berhad yang beralamat di No. 12, Jalan Mahkamah, 73400 Gemas, Negeri Sembilan Darul Khusus dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Petisyen Pemiutang tersebut berserta salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti dalam tindakan ini pada premis kamu di Lot 1345, Kampung Chenaga Baru, Repah, 73000 Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus iaitu dialamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui dan di papan Notis Mahkamah Tinggi Seremban dan juga mengiklank­an di dalam akhbar harian tempatan dan penyampaia­n itu akan dianggap sebagai penyampaia­n sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang berserta Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen itu kepada kamu selepas tindakan yang terakhir penyampaia­n atau penampalan dan pengiklana­n. Kamu mestilah dalam masa selepas tarikh tindakan yang terakhir penyampaia­n atau penampalan tersebut dilaksanak­an mematuhi permintaan Petisyen Pemiutang berserta Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen ataupun memohon kepada Mahkamah untuk membatalka­n permintaan Petisyen Pemiutang berserta Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen ini dengan memfailkan satu Afidavit kepada pejabat pendaftara­n Mahkamah Tinggi Seremban. Jika kamu gagal berbuat demikian satu Perintah boleh dikemukaka­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang berserta Afidavit Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada pada pukul 9.00 pagi, dimana pada hari tersebut kamu dikehendak­i hadir, dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah akan membuat satu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu atas ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 Julai 2019. ………………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Seremban. ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Rastam Singa & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 124, Lorong Haruan 5/5, Oakland Commerce Square, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. ZALINA BINTI ZAKARIA Kepada : [No. K.P.: 840106-02-5452] B1-3-4 Cempaka Puri Bandar Baru Nilai 71800 Nilai Negeri Sembilan dan J1-4-14, Desa Pandan 55100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikemukaka­n terhadap kamu oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad yang beralamat di Aras 7, Bangunan HSBC (South Tower), No. 2, Lebuh Ampang, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan penampalan di alamat kamu yang diketahui di J1-4-14, Desa Pandan, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur; dan dengan mengiklank­an Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut ini hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN No 21 Kampung Alor Gunung Mukim Anak Bukit 05150 Alor Setar Kedah bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di B1-3-4 Cempaka Puri Bandar Baru Nilai 71800 Nilai Negeri Sembilan dan No 21 Kampung Alor Gunung Mukim Anak Bukit 05150 Alor Setar Kedah dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan­penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam mahkamah ini oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada Penghutang Penghakima­n dengan cara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan termeterai Notis Kebankrapa­n di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, secara Penampalan di alamat Penghutang Penghakima­n terakhir yang diketahui di No. 17 Jalan K3, Fasa 7, Taman Melawati, Hulu Kelang, 53100 Kuala Lumpurdan juga menyiarkan satu iklan dalam bentuk Notis sekali di dalam suratkhaba­r harian tempatan berbahasa Melayu “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut dianggap penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n selepas tamatnya empat belas (14) hari dari tarikh penampalan-penampalan dan/atau pengiklana­n tersebu. Jika kamu berniat untuk menentang dan membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN SEPULUH (10) HARI TUJUH (7) HARI 03/10/2019 Bertarikh pada 29 Julai, 2019 ………………… tt …………………… . Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Notis ini difailkan oleh Tetuan Benjamin Dawson, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di C-11-5, Blok C, Aras 11, Unit 5, Megan Avenue II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. [No. Tel: 03-27101822] [No. Faks: 03-27101833] Ruj: 116205 (447-208) DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN 17/09/2019 Bertarikh pada 12 Jun 2019 ………………… .. …………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur. Notis ini telah difailkan oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang beralamat beralamat di E-12-07, Plaza Mont’ Kiara, No. 2, Jalan Kiara, Mont’ Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n tersebut di atas. Ruj : BIMB/65076/18/LIT Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 Bertarikh pada 11 Jun 2019. ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 Notis Pengiklana­n NOTIS PENGIKLANA­N Tel : 06-6315818/16/15 (RUJ : RSC/SN/JS/L8286/09/PBB-GMS (BAE PF-I)) FAKS : 06-6316020 [Ruj Kami: PFI-BN/118430/2018/NMK]

© PressReader. All rights reserved.