Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 41 : C41

1klassifie­ds

RABU, 1klassifie­ds C41 14 OGOS, 2019 BH Lelong Lelong Lelong Lelong Guaman Guaman Guaman Guaman 225 225 225 225 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: KA-29NCC-660-06/2019 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR WRIT SAMAN NO. WA-A72NCVC-3554-05/2019 Dalam menjalanka­n kuasa dan hak yang telah diberikan kepada Pihak Pemegang Serah Hak/bank dan Pihak Penyerah Hak/pelanggan dibawah Perjanjian Pinjaman/perjanjian Jualan dan Surat Ikatan Penyerahak­kan, adalah ini diisytihar­kan bahawa Pihak Pemegang Serah Hak dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut dibawah akan menjual hartanah-hartanah secara berikut :- PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PTR.369/110/2018/71 Dalam perkara Seksyen 263 dan 264 Kanun Tanah Negara 1965 BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD, ANTARA CAUSE EFFECT CONSULTANS SDN BHD (No. Syarikat: 1193746-H) DI ANTARA PER : MOHAMAD FARISH BIN AHMAD [NO. K/P: 730916-02-5051 / A2593052] -PENGHUTANG PENGHAKIMA­N CIMB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 13491-P) ............. PEMEGANG GADAIAN (dahulunya dikenali sebagai BUMIPUTRA-COMMERCE BANK BERHAD) ... PLAINTIF LELONGAN AWAM PADA HARI KHAMIS, 22HB OGOS, 2019 MASA: 11.15 PAGI DI BILIK LELONGAN NO. 1-3, TINGKAT 1, JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR. DAN MUHAMMAD SADRUDDIN BIN MOHD SAIDFUDIN (No. K/P: 850729-14-6735) (berniaga di bawah nama dan gaya “Ansara Esports” dengan No. Pendaftara­n Perniagaan: 002852084-P) DAN EX PARTE : RHB BANK BERHAD [NO. SYARIKAT: 6171-M] ZAM HAYATINA BINTI ABDULLAH (NO. KP: 641210-05-5166) ........... PENGADAI Pentadbir Tanah Daerah Rembau, - PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN Dalam menjalanka­n Perintah Negeri Sembilan Darul Khusus yang telah diperbuat dalam perkara tersebut di atas bertarikh 23 Julai 2019 adalah dengan ini diperisyti­harkan bahawa Negeri Sembilan Darul Khusus dengan dibantu oleh Pelelong di bawah ini. Pentadbir Tanah Rembau, ... DEFENDAN Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 26.06.2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 31.07.2019. Kepada: NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI SEPANG RM300,000.00 EZ1 HARGA RIZAB AKAN MENJUAL DENGAN LELONGAN AWAM KALI KEDUA Kepada: MOHAMAD FARISH BIN AHMAD Servis Apartment (Lebih Kurang 956 kp) Unit No. C2-13A-08, Savanna Executive Suites, Jalan BBLS 2, Bandar Baru, Lembah Selatan, 43800 Sepang, Selangor. Penyerahha­k : Nurzarina Binti Ahmad Ali Peguam : Tetuan Suhaimi, Yahya & Co (Tel: 03-41438961) Ruj Bank : 6205803189­94 MUHAMMAD SADRUDDIN BIN MOHD SAIDFUDIN (No. K/P: 850729-14-6735) PADA 6HB SEPTEMBER 2019 BERSAMAAN HARI JUMAAT JAM 11.00 PAGI DI PERKARANGA­N PEJABAT TANAH REMBAU, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU KOMPLEKS PENTADBIRA­N DAERAH 71309 REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NOTA: Semua bakal-bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian rasmi hakmilik yang berkaitan di Pejabat Tanah dan memeriksa harta tanah tersebut sebelum jualan lelong. Hartanah tersebut akan dijual atas dasar “keadaan sepertiman­a sedia ada”. BUTIR-BUTIR HAKMILIK ADALAH SEPERTI BERIKUT :- No. 70, Taman Desa Damai, Jalan Hospital Daerah, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman. 3.34B, Tingkat 2, Bangunan Medan Mara, Jalan Raja Laut, 50816 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Dan/atau MUHAMMAD SADRUDDIN BIN MOHD SAIDFUDIN (No. K/P: 850729-14-6735) No. 19, Jalan PP 4/12, Taman Putra Prima, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. C.43A.03A, Platinum Suites, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. RM41,000.00 EZ2 BANTING HARGA RIZAB Apartment Kos Rendah 3 bilik (Lebih Kurang 650 kp) Unit No. 1-4-C2, Jalan Menara Utama, Taman Di Menara, Bukit Changgang, 42700 Banting, Selangor Penyerahha­k : Mullisi Bin Hamzah Peguam : Tetuan Zulpadli & Edham ( Tel : 03-26946979 ) Ruj Bank : 6206901197­62 AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di Litigation & Recovery Department, Retail Collection & Recovery Division, Retail Banking, Level 11, Cap Square Tower, No. 10, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n bertarikh 26.06.2019 disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama dengan sesalinan Perintah Mahkamah ini di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu No. 70, Taman Desa Damai, Jalan Hospital Daerah, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman dan No. 19, Jalan PP 4/12, Taman Putra Prima, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan dan juga menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama dengan sesalinan Perintah Mahkamah ini di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Alor Setar dan mengiklank­an sekali Notis tersebut di dalam satu isu akhbar harian tempatan “Berita Harian”; dan penampalan dan pengiklana­n tersebut dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut; dan bahawa kos bagi permohonan ini menjadi kos dalam kausa. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di Mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. NO HAKMILIK NO LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI PEGANGAN KATEGORI GUNA TANAH CUKAI TAHUNAN KELUASAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR : : : : : : : : HSM 292 PT 349 Pekan Kota / Rembau / Negeri Sembilan Darul Khusus Selama-lamanya Bangunan RM35.00 143.066 meter persegi (1,540 kaki persegi) AMBIL PERHATIAN bahawa satu Perintah Penyampaia­n Ganti telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur oleh Cause Effect Consultans Sdn Bhd yang mempunyai alamat perniagaan­nya di No. 3, Lorong Lembah Tunku, Bukit Tunku, 50480 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Writ Saman bertarikh 21.5.2019 dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 21.5.2019 diserahkan kamu dengan menampalka­n sesalinan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut berserta dengan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti di alamat-alamat terakhir Defendan tersebut yang diketahui iaitu di 3.34B, Tingkat 2, Bangunan Medan Mara, Jalan Raja Laut, 50816 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n dan C.43A.03A, Platinum Suites, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n dan dengan menampalka­n sesalinan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut berserta dengan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti di Papan Notis Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an satu Notis Penyampaia­n Ganti sekali di dalam surat khabar tempatan dan bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan mencukupi dan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut dianggap telah diserahkan kepada Defendan tersebut yang dinamakan di atas setelah tujuh (7) hari selepas tarikh penampalan atau pengiklana­n yang terakhir; Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah yang Mulia ini. Bertarikh pada 2019 RHB BANK BERHAD [No. Syarikat: 6171-M] (“Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut”) RM300,000.00 KAJANG EZ3 ZAM HAYATINA BINTI ABDULLAH (NO. KP: 641210-05-5166) – 1/1 bhg. HARGA RIZAB Apartment 3 Bilik Tidur (Lebih Kurang 86.49 mp) Unit No. L-7-2, Blok L, Vista Seri Putra,jalan Seri Putra 2/3, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Penyerahha­k : Ahmad Fairus Bin Rosli & Zubaidah Binti Sipon Peguam : Tetuan Zulpadli & Edham (Tel : 03-26946979) Ruj Bank : 6201401424­82 SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja : Tiada : Digadaikan kepada Bumiputra-commerce Bank Berhad melalui No. Perserahan: 964/2000, Jilid: 33, Folio: 86 didaftarka­n pada 2 Ogos 2000. SEKATAN KEPENTINGA­N BEBANAN (“Alamat-alamat Defendan tersebut”) PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH KAWASAN RIZAB : “Berita Harian” RM550,000.00 PORT DICKSON EZ4 HARGA RIZAB Hartanah tersebut adalah rumah teres satu tingkat unit tengah yang beralamat di No. 22, Taman Kota Indah, 71350 Kota, Rembau, Negeri Sembilan Darul Khusus. Chalet (Lebih Kurang 990 kp) Unit No. 0505, Tingkat 5, Lexis Hibiscus, Batu 12 Jalan Pantai Port Dickson,71250 Pasir Panjang, Negeri Sembilan (dahulu dikenali sebagai L5-05 Sky Pool Villa, Lexis Hibiscus Pasir Panjang). Penyerahha­k : Raja A/L Gagan & Thilagawat­hy A/P Nagiah Peguam : Tetuan Yusfarizal, Aziz & Zaid( Tel : 03-40320949 ) Ruj Bank : 6201906984­19 HARGA RIZAB: RM126,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS DUA PULUH ENAM RIBU SAHAJA) Harta ini akan dijual tertakluk kepada Syarat-syarat Jualan yang dicetak di Perisytiha­ran Jualan serta di pamirkan di Papan Kenyataan di Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau dan lain-lain tempat. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada Harga Rizab dalam bentuk diatas nama pada hari lelongan dan baki wang belian hendaklah dijelaskan dalam tempoh hari dari tarikh jualan. Untuk keterangan lanjut sila hubungi kepada atau kepada beralamat di Bank Deraf t.t ---------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Rendah Kuala Lumpur ini difailkan oleh Tetuan Han & Partners, peguamcara bagi pihak Plaintif yang dinamakan di atas dan mempunyai alamat penyampaia­nnya di Unit No. 23-8, Menara Oval Damansara, No. 685, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur. [No. Tel: 1700-818-433, No. Faks: 03-2856 9215] [Ruj: LKH/20186/19/LIT/PS/CW/LSH/CN] Bertarikh pada 31 Julai, 2019. CIMB Bank Berhad (120) Satu Ratus Dua Puluh Pentadbir Tanah Rembau Tetuan Lim Hong Nian & Co (Peguambela & Peguamcara) No. 23A, Tkt 1 & 2, Dataran Millennia, Jalan Manickavas­agam, 70200 Seremban Tel: 067611333 Fax: 06-7636880 t.t .......................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Alor Setar Tetuan S. P. Veloo & Co., Harga Rizab : Hartanah tersebut akan dijual dalam”keadaan seperti mana sediaada” tertakluk kepada harga rizab yang tersebut diatas dan mengikut Syarat-syarat Jualan. Semua penawar yang ingin membuat tawaran adalah dikehendak­ki membayar deposit sebanyak Sepuluh (10%) daripada harga rizab dalam bentuk bank draf atau kasier order diatas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD. Baki harga pembelian hendaklah dibayar dalam tempoh Sembilan Puluh (90) hari dari tarikh jualan lelongan. Untuk butiran selanjutny­a, sila berhubung dengan Pihak Peguamcara atau pelelong yang tertsebut dibawah. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Peguamcara bagi pihak Pemegang Gadaian atau kepada Pelelong tersebut di bawah ini. NOTIS IKLAN ini difailkan oleh beralamat di Suite 2-5-12, Tingkat 5, Menara KLH Business Centre, No. 2, Jalan Kasipillay, Batu 3, Off Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n. No. Tel: 03-2381 2252 PROHARTA CONSULTANC­Y SDN BHD JAMALUDIN BIN HJ NGIT TETUAN ESZAM AUCTIONEER SDN.BHD. (760902-H) No.14, Tingkat 1, Jalan Dato’ Lee Fong Yee, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Tel No : 06-7629786/018-6639786/016-6639786 Email : eszamaucti­[email protected] Website: www.eszamaucti­oneer.com No. 11-1F, Jalan Seri Rahang 1 Taman Seri Rahang 70100 Seremban, Negeri Sembilan Tel: 06-7617171 Fax: 06-7615171 Pelelong Berlesen No. Fax: 03-2381 2250 Ruj Kami: PHCSBN/AUC/19-214 [Ruj: (L) 86379/2018/RHB-PF/MV-SF] MOHD NIZAM BIN MOHD SHARIF (PJK) (Pelelong Berlesen) Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 Guaman Guaman 222 222 IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT SHAH ALAM (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES WINDING UP PETITION NO. BA-28NCC-410-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2156-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-1961-04/2019 DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. _WA-29NCC-1138-04/2019 COSMOS CHEMICALS BERHAD In the matter of (Company No.: 988866-H); And In the matter of Section 465 (I) (e) and Section 466 of the Companies Act 2016 and the provisions of the Companies Act 2016; And In the matter of Companies (Winding-up) Rules 1972; And In the matter of the Rules of Court 2012 BETWEEN (suing as a legal firm) AND (Company No. 988866-H) PER : MUHAMAD SHAHPIS ALIF BIN SALLEH (NO. K/P : 890926-01-5175) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ABDUL RAHIM BIN MAN (NO. K/P : 720520-08-6123) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS ABDUL RAHIM BIN MAN 7B-R4-02 TINGKAT 4,BLOK 7B KOTA PENDAMAR APARTMENT 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR. PER : PER : HAZMIDA BINTI MOHAMAD SARMAN (NO. K/P : 740321-01-7000 / A2917207) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: EX-PARTE NOTIS KEPADA : KEPADA : NOTIS MUHAMAD SHAHPIS ALIF BIN SALLEH (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 10.04.2019) KEPADA: HAZMIDA BINTI MOHAMAD SARMAN 6-4-17 JALAN 2A/146, DESA TASIK 57000 SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR. bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam mahkamah ini oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada Penghutang Penghakima­n dengan cara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan termeterai Notis Kebankrapa­n di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, secara Penampalan di alamat Penghutang Penghakima­n terakhir yang diketahui di 6-4-17 Jalan 2A/146, Desa Tasik, 57000 Sungai Besi, Kuala Lumpur dan juga menyiarkan satu iklan dalam bentuk Notis sekali di dalam suratkhaba­r harian tempatan berbahasa Melayu “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan/ atau pengiklana­n tersebut dianggap penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n selepas tamatnya empat belas (14) hari dari tarikh penampalan-penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut. Jika kamu berniat untuk menentang dan membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. 2-1 JALAN TTP 12 TAMAN TASIK PUCHONG 47120 PUCHONG, SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2156-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 10.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 11.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n ini melalui permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 11 Jun 2019 Ditandatan­gani ……………………………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj : BIMB/54006/17/LIT Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 ZUL RAFIQUE & PARTNERS … PETITIONER AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-1961-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 01.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 11.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 11 Jun 2019 Ditandatan­gani ……………………………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj : BIMB/22349/11/LIT Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 COSMOS CHEMICALS BERHAD ADVERTISEM­ENT OF PETITION … RESPONDENT NOTICE is hereby given that a petition for the winding-up of the above-named company by the High Court was, on the presented by Zul Rafique & Partners. And that the said Petition is directed to be heard before the Court sitting at the 8th day of June 2019 High Court of Malaya at Shah Alam at 9:00 o’clock in the morning on 8th day of October 2019; and any creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making of an order on the said petition may appear at the time of the hearing by himself or his counsel for that purpose; and a copy of the petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is at Messrs Zul Rafique & Partners of D3-3-8, Solaris Dutamas, No. 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitor is Messrs Zul Rafique & Partners of D3-3-8, Solaris Dutamas, No. 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. Dated 8th day of August 2019 ini melalui -sgd……………………………………………… MESSRS ZUL RAFIQUE & PARTNERS Bertarikh pada 03 Julai 2019 ……………… ..t.t ………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur. ini telah difailkan oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang beralamat beralamat di E-12-07, Plaza Mont’ Kiara, No. 2, Jalan Kiara, Mont’ Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n tersebut di atas. Tel : 03-6419 0570 NOTE – Any person who intends to appear on the hearing of the said petition must serve on or send by post to the above-named Messrs Zul Rafique & Partners, notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or if a firm, the name and address of the firm and must be signed by the person or firm, or his or their solicitor (if any) and must be served, or, if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the above-named not later than twelve o’clock noon on the This is issued by Messrs Zul Rafique & Partners whose address of service is at D3-3-8, Solaris Dutamas, No. 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. TEL +603 6209 8272 FAX +603 6209 8373 REF FSD/MNB/21701000 NOTIS NOTIS Notis 7th day of October 2019. ADVERTISEM­ENT OF PETITION Ruj : BIMB/59921/18/LIT Faks : 03-6419 0571 Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 225 225 Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA SAMAN PEMULA : NA-24FC-341-06/TAHUN 2018 PERMOHONAN PELAKSANAA­N NO: NA-38-350-05/2019 ANTARA MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT: 787435-M) DAN ABDUL MALIK BIN NAINA MOHD (NO. K/P: 660430-07-5699 / A0410916) AKAN MENJUAL SECARALELO­NGAN AWAM PADA HARI RABU, 21HB OGOS 2019 JAM: 10.30 pagi DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N No : TA-38-56-04/2018 Saman Pemula No. : TA-24MFC-14-02/2018 ANTARA MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. Syarikat : 9417-K) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: NA-38-443-06/2019 ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM DALAM PERKARA PEJABAT TANAH DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN DI BAWAH SEKSYEN 257 DAN 263 KANUN TANAH NEGARA 1965 (PDS(T)700-3/3/1-2/D/40-18(27) ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM DAN NOOR BHAYZURA BINTI DALI (NO. K/P: 820703-14-5438) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI KHAMIS 29HB OGOS 2019 PADA JAM 10.00 PAGI DI PEJABAT DAERAH / TANAH SEPANG, BANGUNAN TUN AZIZ, BANDAR BARU SALAK TINGGI, 43900 SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN NOTA …PLAINTIF ...PLAINTIF .............. PLAINTIF (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaha­raan Malaysia) ...DEFENDAN ...PEMEGANG GADAIAN DAN THONG CHIN KWAI (NO. K/P: 550725-05-5129) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA KHAMIS 29HB OGOS 2019 - JAM 10.30 PAGI DI-BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN, KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NOTA: DAN ... DEFENDAN MOHD FAIZAL BIN MUHAMAD ZIN (No. K/P : 770828-01-6063) ………..DEFENDAN TARIKH LELONG : 18hb SEPTEMBER, 2019 MASA : 10.30 PAGI TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI KUALA TERENGGANU HARGA RIZAB : RM153,090.00 ‘TANAH ORANG MELAYU” LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH ... PENGGADAI NO HAKMILIK NO. PT / LOT PEKAN/DAERAH/NEGERI : : : GRN 150344 (dahulunya dikenali sebagai HS(D) 121119) Lot 26225 (dahulunya dikenali sebagai No. PT 5714) Pekan Sungai Gadut (dahulunya dikenali sebagai Mukim Rantau), Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus Selama-lamanya Bangunan 271 Meter Persegi Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti PEGANGAN KEGUNAAN TANAH KELUASAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR SYARAT NYATA SEKATAN KEPENTINGA­N : : : : : : : Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat Carian Rasmi Hakmilik di Pejabat Tanah Sepang dan memeriksa harta tersebut sebelum hari lelongan. dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK ABDUL MALIK BIN NAINA MOHD, 1/1 bahagian HARTA TERSEBUT ADALAH SEPERTI BERIKUT Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres satu tingkat (lot tengah) yang telah diubahsuai beralamat No. Hakmilik : H.S.(D) 17078 No. Lot : 8376 Pegangan : Selama-lamanya Pemilik Berdaftar : THONG CHIN KWAI - (1/1 BAHAGIAN) Keluasan Tanah : 153 meter persegi Syarat-syarat Nyata: Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja Bebanan : Digadaikan kepada Minister of Finance (Incorporat­ed) Malaysia melalui No. Perserahan 8593/88, Gadaian Jil: 637, Fol: 87 didaftarka­n pada 13 September 1988 Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres dua tingkat lot pertengaha­n yang beralamat di Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja Tanah yang terkandung didalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak, dan dicagarkan melainkan dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri. Digadaikan kepada MALAYAN BANKING BERHAD, melalui Perserahan No. 10650/2000, Jili: 1572, Folio: 96, didaftarka­n pada 10/05/2000. PENGENDORS­AN : Tiada NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. Hartanah tersebut adalah sebuah Rumah Teres 2 Tingkat unit Tepi beralamat No. 62, Jalan PS 5/9, Taman Pinggiran Senawang, 71450 Sungai Gadut, Seremban, Negeri Sembilan. No. 19, Lorong Teratai 2, Taman Melor, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. BUTIR-BUTIR HAKMILIK No. Hakmilik : HSM 18926 No. Lot : PT 32866 Mukim / Daerah / Negeri : Dengkil / Sepang / Selangor Darul Ehsan Tempat : Kg Desa Putra Keluasan Tanah : 390.19 meter persegi Pegangan : Pajakan selama 99 tahun luput pada 6.8.2107 Pemilik Berdaftar : NOOR BHAYZURA BINTI DALI Kategori Kegunaan Tanah: Bangunan Syarat-syarat Nyata : Bangunan Kediaman Sekatan Kepentinga­n : Tanah ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri” Endorsan : Pengisytih­aran Rezab Melayu Hartanah tersebut merupakan tanah kosong yang terletak di Kg Desa Putra kira-kira 10 kilometer dari Bandar Baru Bangi yang beralamat di BEBANAN : No. Hakmilik : GM 8255 No. Lot : Lot 12865 Mukim/daerah/negeri : Mukim Cukai/ Daerah Kemaman/ Terengganu Pegangan : Selama-lamanya Keluasan : 176 meter persegi LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- DEPOSIT MALAYSIA 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar yang berjaya kepada plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan salinan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja. Pembida yang mengemukak­an bank deraf sahaja akan ditolak. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- BUILDING SOCIETY BERHAD HARGA RIZAB:- Ringgit Malaysia: (EMPAT RATUS RIBU SAHAJA) RM 400,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :1) Nama pelelong : Aslam Bin Nawabdin Syarikat Pelelong : Smart Auctioneer (Smart Maju Enterprise) No. Telefon : 013-6200022 / 06-7676412 No. Fax : 06-7676412 No. Rujukan : SA/MT/13/2019(A) 2) Firma Guaman : Tetuan Rastam Singa & Co Alamat : No. 124, Lorong Haruan, Oakland Commerce Square, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus : 06-6315818 : 06-6316020 : RSC/SN/SR/L5979/07/MBB-SBN NO. 1177, JALAN RJ 3/13, TAMAN RASAH JAYA III, 70300, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Jam 9.30 pagi Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk diatas nama sebelum Jam pada hari lelongan. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh Satu Ratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- MAYBANK ISLAMIC BERHAD Satu Ratus Dua Puluh (120) hari seratus dua puluh (120) RM240,000.00 PT 32866, JALAN JAMALUDIN, KG DESA PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN. hari Harta tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan juga tertakluk kepada Syarat-syarat Jualan. Deposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk satu sebanyak di atas nama pada hari lelongan awam. BANK DRAF AWAM 9.30 pagi LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR RM157,950.00 LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR 1) Nama Pelelong Syarikat Pelelong No. Telefon 2) Firma Guaman No. Telefon No. Rujukan : Dato Matandor Subbiah : Lavinya Enterprise : 019-9164092/019-9184092 : Tetuan Ana Shahrana Annuar & Co : 06-3124236 : ASAC/KTN/ZIHA/33/11(MBSB-K.T.) BANK DRAF RM15,795.00 LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum Jam 9.30 pagi IR AUCTIONEER - K. INDRAINI - 03-22605187 / 0162121509. TETUAN TAWFEEK BADJENID & PARTNERS AWAM IR AUCTIONEER - K. INDRAINI - 03-22605187, 0162121509 TETUAN HAMIDI & FARID - Suite E-09-20, Amcorp Business Suite, Tingkat 9, Menara Melawangi, No. 18,Jalan Persiaran Barat, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan (No Rujukan : TBP/PJ/LPPSA/L/182573-18/ MIRA/258) - - NO. 231-1A & 232-1A, JALAN HARUAN 5/6, PUSAT KOMERSIL OAKLAND, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN (No. Rujukan: HF/ SBAN/LPPSA/2076/2018) - No. Telefon No. Fax No. Rujukan 03-79600582 06-6322141

© PressReader. All rights reserved.